Persondatapolitik for Randers FC

Du modtager hermed Randers FCs Persondatapolitik i forbindelse med, at lovgivningen om persondata bliver ændret den 25. maj 2018. Derfor har vi opdateret vores persondatapolitik, så den imødekommer de nye krav, der er fastlagt i EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR, General Data Protection Regulation.

Randers FCs Persondatapolitik er en beskrivelse af Randers FCs dataansvar og de rettigheder, du har over for os.

Randers FCs dataansvar:

Persondatapolitikken for Randers FC dækker selskaberne Randers FC Holding A/S, Randers FC A/S, Randers FC Jobakademi ApS, Business Park Randers ApS og Windpark Bad Gandesheim K/S.

Kontaktoplysninger om Randers FC som dataansvarlig:

Randers FC A/S
Viborgvej 92
8920 Randers NV
Telefon: 86415122
Email: randersfc@randersfc.dk
CVR nr.: 83940816

Randers FCs Persondatapolitik er en beskrivelse af de data, vi finder nødvendige at indsamle, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Data er i den sammenhæng de personlige oplysninger, du giver til Randers FC som kunde og/eller interessent, for eksempel men ikke begrænset til dig som:

• aktionær,
• besøgende på hjemmesiden www.randersfc.dk eller lignende hjemmesider tilhørende Randers FC,
• moder- eller samarbejdsklub eller repræsentant for en moder- eller samarbejdsklub,
• gæst på adresserne Viborgvej 92, 8920 Randers NV og Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV,
• modtager af VIP- og/eller sponsorbilletter/-kort eller andre lignende ydelser,
• sponsorvirksomhed eller repræsentant for en sponsorvirksomhed,
• billet- og/eller sæsonkortkøber,
• besøgende på Randers FCs digitale platforme (facebook, twitter, instagram, linkedin og youtube).

Som kunde i og/eller interessent hos Randers FC indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, folkeregisteradresse, telefonnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR-nr. m.v. – og på www.randersfc.dk bruger vi cookies til at indsamle informationer om, hvordan du anvender klubbens hjemmeside. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og vores service til dig. Den information, som vores cookies giver os, kan ikke bruges til at identificere dig direkte som bruger.

I forbindelse med køb af ydelser såsom billetter, sæsonkort, merchandise m.m., hvor der er mulighed for automatisk kortbetaling, indsamler vi betalingskortoplysninger, herunder også dit valgte log-in.

Randers FC har indgået en række Databehandleraftaler med underleverandører, der for eksempel varetager den tekniske drift af klubbens billetsystem, hvori dine almindelige personoplysninger vil fremgå. Ved henvendelse til Randers FC på ovennævnte kontaktadresse kan du få oplyst, hvilke underleverandører, som Randers FC har indgået en Databehandleraftale med, og som har relevans til behandlingen af dine personoplysninger. Derudover afgives dine personoplysninger aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, lige som vi heller ikke indsamler særlige kategorier af følsomme personoplysninger som din etnicitet, din politiske eller religiøse overbevisning og lignende.

Randers FC behandler kun dine personlige oplysninger (personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen) i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde et kunde- og/eller interessentforhold og for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler og tilknyttede ydelser.

Er du kunde i og/eller interessent hos Randers FC, anvender vi derfor dine personlige oplysninger til at:

• effektuere din afgivne ordre, herunder tillige kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger, tilsendelse af faktura, adgangskoder, brugervejledning o.lign.,
• håndtere administrationen og driften af kunde- og/eller interessentforholdet til dig,
• fremsende e-mails om muligheder i Randers FC, herunder nye produkter, nye priser, systemopdateringer m.v.
• fremsende nyhedsmails, hvis du har tilkendegivet ønske herom
• fremsende invitation til diverse arrangementer i Randers FC-regi såsom sponsor/VIP-arrangementer, generalforsamlinger og lignende.

Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang. Alle administrativt ansatte i Randers FC, der behandler dine personlige oplysninger, er desuden underlagt tavshedspligt.

Dine rettigheder:

Ønsker du indsigt i de personlige oplysninger, som Randers FC måtte have liggende om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte data, har du ret til på ethvert tidspunkt at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger hos Randers FC ifølge Databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Indsigten stiles til randersfc@randersfc.dk, og Randers FC vil behandle indsigtsbegæringen inden for fire uger fra modtagelsen. Randers FC vil besvare din indsigtsbegæring ved at fremsende en kopi af oplysningerne til dig.

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Såfremt Randers FC træffer afgørelse om ikke at imødekomme din indsigelse, kan behandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor Datatilsynet eventuelt måtte træffe afgørelse om, at indsigelsen var berettiget.

Du kan indbringe Randers FCs afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens § 39, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen var berettiget.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål. Din ret hertil er absolut, dvs. at der ikke skal foretages af afvejning.

Din ret til sletning:

Du kan anmode Randers FC om at foretage en sletning af dine opbevarede personoplysninger. Du kan alene anmode om, at få dine egne personoplysninger slettet. Din ret til sletning følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Randers FC skal efter modtagelsen af din anmodning slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse bl.a. i følgende situationer:

  • Opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig til at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
  • Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller i dansk ret, som Randers FC er underlagt.

Såfremt Randers FC imødekommer en anmodning om sletning af dine personoplysninger helt eller delvist, så skal Randers FC ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget oplysningen med henblik på, at disse ligeledes foretager en sletning, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du kan anmode om at få oplyst hvilke modtagere, som Randers FC retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19.

Hvis Randers FC har offentliggjort dine personoplysninger, og er forpligtet til at slette dine personoplysninger, træffer Randers. FC rimelige tekniske foranstaltninger for at underrette øvrige Dataansvarlige om din anmodning om, at få slettet alle link til eller kopier eller gengivelser af dine personoplysninger. Dette kan dog være begrænset af bl.a. retten til ytrings- og informationsfrihed.

Anmodning om sletning af egne personoplysninger hos Randers FC sker ved skriftlig fremsendelse til randersfc@randersfc.dk eller ved fremsendelse af anmodningen pr. brev til: Randers FC A/S, Viborgvej 92, 8920 Randers NV