§ 1
Formål
Formålet med dette ordensreglement er at bevare den gode stemning på Cepheus Park Randers og sikre at alle, der besøger Cepheus Park Randers, fortsat kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet samt sikre, at der er plads til alle uanset udseende, religion eller kulturel baggrund.

Cepheus Park Randers benyttes primært til afvikling af Randers FCs hjemmekampe, men benyttes også til afvikling af andre sportsarrangementer samt arrangementer af ikke-sportslig karakter. Dette ordensreglement gælder alle arrangementer, der afvikles på Cepheus Park Randers med Randers FC som arrangør.

§ 2
Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder hele Cepheus Park Randers område inkl. ind – og udgange samt parkeringspladser, der er til rådighed for publikum ved samtlige arrangementer på Cepheus Park Randers.

§ 3
Regler for ophold
På Cepheus Park Randers’ område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter, adgangskort eller lign. skal fremvises til kontrollør eller politi på forlangende. Gavekort udstedt af Randers FC til en valgfri hjemmekamp kan som udgangspunkt ikke ombyttes til en billet på kampdage, hvor der er meldt udsolgt.

Tilskuere skal indtage den plads der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager er Cepheus Park Randers gæster dog forpligtet til at indtage andre pladser end anført på billetten, såfremt dette anvises. Besøgende må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringe andre i fare.

Cepheus Park Randers gæster er til enhver tid forpligtet til at overholde de ordensregler, som er gældende, og tillige følge anvisninger som måtte blive givet over Cepheus Park Randers højtaleranlæg og/eller Cepheus Park Randers personale, kontrollører, redningstjeneste, politi og brandvæsenet.

Randers FC forbeholder sig retten til at afvise og bortvise personer, der er synligt stærkt berusede.

§ 4
Indgangskontrol
Alle besøgende er forpligtet til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol.

Cepheus Park Randers’ kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirkning eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige ting. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ikke velkomne på Cepheus Park Randers og vil blive afvist ved indgangene.

Følgende genstande må ikke medbringes på Cepheus Park Randers:

* Våben af enhver art.
* Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
* Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans.
* Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre.
* Genstande der fylder meget – Herunder paraplyer
* Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
* Flag eller transparenter der er større end 1,5 meter gange 1,5 meter samt konfettirør og creperuller der indeholder konfetti.
* Mekanisk drevne støjinstrumenter – eksempelvis kompressorhorn.
* Mad og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver art.
* Dyr.
* Laserpenne.
* Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter, samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster og besøgende.
* Uddeling af politisk propagandamateriale og/eller andet materiale, hvortil der ikke er indhentet Randers FCs tilladelse.

Det er forbudt Cepheus Park Randers gæster at:

* Klatre op på eller over bygninger og indretninger – herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse samt at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende, eksempelvis fodboldbanen.
* Kaste med genstande.
* Tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.
* Sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil.
* Skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygningerne indretninger og reklameskilte.
* Forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald.
* Provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.
* Medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold.
* Optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted på Cepheus Park Randers med mindre man har opnået den nødvendige akkreditering af Randers FC.

Listerne er ikke udtømmende.

Man bortvises fra Cepheus Park Randers hvis man ikke er i besiddelse af adgangsbevis, eller vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået tildelt karantæne. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Under afviklingen af Randers FCs kampe er ståpladserne på Klodskassen Tribunen Randers FCs eget område.
Ved ophold i disse områder er det forbudt at bære gæstemandskabets farver og/eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud – dog vil de så vidt mulig blive henvist til andre områder på Cepheus Park Randers.

§ 5
Racismepolitik i Randers FC
Racisme eller en anden form for diskrimination mod enkeltpersoner eller grupper udsprunget af etnisk oprindelse, hudfarve og/eller religiøs overbevisning tolereres ikke i og omkring Randers FC. Hvis racismen eller en anden form for diskrimination udtrykkes (i tale, sang, mimik, gestikuleren eller på skrift) på Cepheus Park Randers eller et hvilket som helst andet sted, hvor Randers FC direkte eller indirekte er involveret, vil pågældende blive tildelt kortere eller længerevarende karantæne fra klubbens aktiviteter og arrangementer efter gældende regler, jf. klubbens procedurer for uddeling af karantæner.

Overtrædes ovenstående punkt af Randers FC-tilhængere med gyldigt sæsonkort, VIP Kort, ungdomskort, lederkort og andre former for adgangskort kan disse inddrages, udover tildeling af individuel karantæne. Dette sker også, hvis foreteelsen foregår på eksempelvis udebane, hvad enten det er i forbindelse med en ligakamp eller en privatkamp. Overtrædes ovenstående punkt på Cepheus Park Randers af en eller flere af udeholdets tilhængere vil den eller disse øjeblikkeligt blive bortvist. Den pågældende modstanderklub vil herefter blive underrettet.

§ 6
Erstatningsansvar
Al adgang, færdsel og ophold på Cepheus Park Randers sker på den besøgendes eget ansvar. Cepheus Park Randers har ikke ansvar for person eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Såfremt der udøves skader på Cepheus Park Randers ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Cepheus Park Randers og/eller Randers FC et tab, herunder også adfærd der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for Cepheus Park Randers eller Randers FC, forbeholder Cepheus Park Randers sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

§ 7
Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster, der overtræder ordensreglementet, kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Cepheus Park Randers område eller på ethvert andet stadion/område i ind – og udland, hvor Randers FC deltager.

Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Der kan udstedes karantæne fra Cepheus Park Randers (eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Randers FC uanset hvor arrangementet afholdes) i forbindelse med overtrædelser, der sker på Cepheus Park Randers eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med Cepheus Park Randers’ område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Cepheus Park Randers/Randers FC kan drages. Overtrædes ordensreglementet gældende for en anden klub og andetsteds end Cepheus Park Randers, kan der ligeledes udstedes karantæne.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelse i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Karantæneprocedure i forbindelse med Randers FCs kampe:

Hvis man overtræder det til enhver tid gældende ordensreglement, jf dette andetsteds på hjemmesiden, kan en person blive idømt karantæne fra alle Randers FCs kampe.

Hvis en person idømmes karantæne, vil overtræderen få udleveret skriftlig besked herom med kopi til Randers FC. Beskeden vil indeholde årsag til karantænen og længden af denne.

Hvis man ikke får hold i personen på selve kampdagen, vil denne blive kontaktet i dagene efter pågældende kamp, alternativt ved den efterfølgende hjemmekamp.

Karantænerne kan variere i længde alt efter forseelsens grovhed. I gentagelsestilfælde kan en karantæneidømt person forvente en længere straf anden gang og så fremdeles.

Overtræder en person andre Superliga- eller 1. divisionsklubbers ordensreglementer som gæst kan vedkommende også påregne at blive idømt karantæne i Randers FC-regi.

Karantæner gælder for alle arrangementer, hvori Randers FC deltager, uanset om det er på hjemme- eller udebane eller om der er tale om Superliga-, 1. divisions-, pokal-, Europa Cup- eller opvisningskampe. Karantænen vil ligeledes være gældende til Reserveholdets kampe samt U19 og U17-ligaholdenes kampe.

Fælles ordensreglement i Superligaen

1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.
3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde.
4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.
7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser
Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.